Relacje w Słowosieci - skrót telegraficzny

Parafraza Części mowy Rzeczownik Przymiotnik Przysłówek Czasownik

Hiponimia / hiperonimia (S)

'X ma węższe znaczenie, niż Y' N-N,
Adj-Adj,
Adv-Adv, V-V

jabłko →  owoc

jasnobeżowy → beżowy

bezproblemowo → łatwo

iść → przemieszczać się

Meronimia / homonimia (S)

'X jest częścią Y'/ 'Y składa się z X' N-N
 - części      szprycha → koło
- elementu      członek → organizacja
- miejsca      polana → las
- porcji      łyk → płyn
- materiału      metal → zbroja

-mero-/homonimia

taksonomiczna
    strunowce → zwierzęta

Meronimia / holonimia czasownikowa (S)

'X towarszyszy Y'/ 'Y jest czynnością lub stanem, któ-rym towarzyszy X' V-V  chrapać spać

Typ / egzemplarz (S)

''X jest nazwą wła-sną, Y to wyraz po-spolity i Y jest ka-tegorią dla X' N-N  Wrocław → miasto

Bliskoznaczność (S)

'X i Y maja to sa-mo znaczenie (te same relacje ko-nstytutywne), ale znacznie różnią się rejestrem sty-listycznym' N-N,
Adj-Adj,
Adv-Adv, V-V
 pielęgniarka ↔ piguła  gadać ↔ pieprzyć

Mieszkaniec (S)

'X mieszka w/ na Y' N-N wrocławianin Wrocław

Stanowość (S)

'X-ować to być Y' V-V, N, Adj, Adv  bieleć → biały

Procesywność (S)

'X-ować to sta(wa)ć się Y' V-N, Adj, Adv  pocić się →  spocony

Kauzacja (S)

'X-ować to (s)po-wodować Y' V-V, N, Adj, Adv  poić → pić

Inchoatywność (S)

'X-ować to zaczy-nać/zacząć Y-ować" V-V, N  zasnąć → spać

Presupozycja (S)

'Y musi poprzedzać X' V-V, N, Adj, Adv  żyć → umrzeć

Uprzedniość (S)

'Y może poprze-dzać X' V-V, N, Adj, Adv  leżeć | stać siąść

Dystrybutywność (S)

'X-ować to o wie-lu osobach/ rze-czach Y-ować' V-V  pozabijać →  zabić

Iteratywność (S)

'X-ować to wiele razy Y-ować' V-V       jadać → jeść

Subiekt (S)

'Y jest subiektem czynności X' V-N       zdezerterować → żołnierz

Obiekt (S)

'Y jest obiektem czynności X' V-N       wzuwać → but

Sposób (S)

'X-ować to robić w sposób Y (adv)' V-Adv       podsmażyć → lekko

Okoliczność (S)

'X-ować to robić [prep] Y (noun)' V-N       przybijać → brzeg

Wartość cechy (S)

'Jeśli ktoś|coś jest X-owe (adj) lub ro-bi/dzieje się X-owo /jest X-owo jakieś (adv), to ma okreś-lone N (jest czymś o określonym N)' Adj-N, Adv-N   beżowy kolor gorącotemperatura  

Gradacyjność (S)

'X wyraża mniej-sze natężenie cechy, niż Y' Adj-Adj, Adv-Adv   zimnawy  zimny całkiem → bardzo


Określnik (S)

'Y zazwyczaj jest X-owy' Adj-N   kary koń    

Fuzzynimia synsetów (S)

'X jest związany z Y' wszystkie dres 'osoba' ↔ dres 'ubranie' benedyktyński ↔ cierpliwość protekcjonalnie ↔ traktować wykończyć ↔ znużyć
Aspektowość (J) 'X i Y to dwa cza-sowniki, które sta-nowią parę aspe-ktową' V-V        
- czysta 'X i Y mają to sa-mo znaczenie, róż-nią się tylko as-pektem'           napisać pisać
- wtórna 'X i Y różnią się nie tylko aspektem'           pisać popisać
Antonimia (J) 'X i Y mają prze-ciwne znaczenia' N-N,
Adj-Adj,
Adv-Adv, V-V
       
- komplementarna 'Jeśli nie X, to Y'   animus ↔ anima  martwy ↔ żywy  jednoznacznie ↔ wieloznacznie oddać ↔ zaczynać
- właściwa 'Jeśli nie X, to niekoniecznie Y'   monarchista ↔ antymonarchista  mały ↔ duży  mało ↔ dużo zwiększać ↔  zmniejszać
Konwersja (J) 'X i Y w układzie odniesienia są tym samym, ale postrzeganym z różnych punktów widzenia' N-N,
Adj-Adj,
Adv-Adv, V-V
mąż ↔ żona  mniejszy ↔ większy  lepiej ↔ gorzej sprzedać ↔ kupić
Rola 'X jest derywatem Y i jednocześnie pełni jedną z ról semantycznych' N-V        
- agens | subiekt     pływak ← pływać      
- pacjens | obiekt     zguba ← zgubić      
- narzędzie     odkurzacz ← odkurzać      
- wytwór | rezultat     wydzielina ← wydzielić      
- miejce     rozlewisko ← rozlewać się      
- czas     świt ← świtać      
Rola przy niewyrażonym predykacie (J)   N-N      
- agens | subiekt     gołębiarz ← gołąb      
- wytwór | rezultat     kapuśniak ← kapusta      
- miejce     kwiaciarnia ← kwiat      
Rola Adj-V (J) 'X jest derywatem Y i jednocześnie pełni jedną z ról semantycznych' Adj-V        
- subiekt       ożywczy ożywiać    
- obiekt       uprawny uprawiać    
- instrument       ogrzewcze ogrzewać    
- miejsce       grząski grzęznąć    
- czas       mżysty → mżyć    
- rezultat       dziedziczny dziedziczyć    
- kauzacja       wykrztuśny wykrztusić    
Rola: materiał 'X jest zrobiony z Y' Adj-N     drewniany drewno    
Zawieranie roli (J) 'X jest derywatem Y i jednocześnie pełni jedną z ról semantycznych' V-N        
- agens | subiekt         ocieniać ← cień
- narzędzie         solić ← sól
- wytwór | rezultat         portretować ← portret
- miejsce         garażować ← garaż
- pacjens | obiekt         bębnić ← bęben
- czas         nocować ← noc
- podtyp nieokreślony         akumulować ← akumulacja
Podobieństwo (J) 'X przypomina Y' Adj-N   żmijowaty → żmija    
Charakteryzowanie (J) 'X jest pełne Y/ ma charakterystyczne Y/ ma Y' Adj-N   gwiaździsty gwiazda    
Predyspozycyjność (J) 'X to derywat Y i:' Adj-V        
- potencjalność 'X to taki, który może X-ować'     stosowalny stosować    
- habitualność 'X to taki, który sta-le|często|łatwo X-uje'     płochliwy → płoszyć się    
- kwantyfikacja 'X to taki, który dużo X-uje'     wytrzymały wytrzymać    
- ocena 'X to taki, który dob-rze X-uje'     pracowity pracować    
Nosiciel stanu|cechy / stan|cecha (J) 'X jest kimś/czymś, do kogo/czego od-nosi się cecha Y' N-Adj ślepiec ślepy      
Nacechowanie (J)   N-N        
- deminutywność 'X jest zdrobniałym określeniem Y'   kotek kot      
- ekspresywność| augumentatywność 'X jest ekspresyw-nym/augumenta-tywnym określe-niem Y'   kocur kot      
- istota młoda 'X jest istotą młodą, Y istotą dorosłą'   kocię ← kot      
Nacechowanie-intensywność
'X jest nacechowa-nym derywatem przymiotnika Y' Adj-Adj   malusieńki  maluśki    
Żeńskość (J) 'X to Y-kobieta lub Y-samica' N-N kocica ← kot      
Stopniowanie (J) 'X jest stopniem wyższym lub naj-wyższym Y' Adj-Adj, Adv-Adv        
- stopień wyższy       mniejszy mały lepiej dobrze  
- stopień najwyższy       ładniejszy ładny najtaniej tanio  
Derywacyjność (J) 'X jest derywatem Y' N-N,
Adj-Adj,
Adv-Adv, V-V
hrabiostwo ← hrabia megamocny mocny fajno ← fajnie zwiększyć ← większy
Synonimia międzyparadygamtyczna (J) 'X i Y mają takie sa-mo znaczenie, ale należą do różnych części mowy' N-V,
Adj-V,
Adv-Adj
bieganie ← biegać polski ← Polska czysto ← czysty  
Fuzzynimia jednostek (J) 'X i Y są ze sobą związane na pozio-mie jednostek' wszystkie anyż [roślina] anyż [przyprawa]
dziesiętny system dziesiętny
symetrycznie symetria tupać tuptać

 

Pogrubienie - relacje konstytutywne

S - relacje synsetów

J - relacje jednostek